skip to Main Content
Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych Dla Akcjonariuszy Spółki Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A., Ich Pełnomocników, Reprezentantów, Osób Współuprawnionych Do Akcji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy Spółki Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A., ich pełnomocników, reprezentantów, osób współuprawnionych do akcji

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A. (KRS: 0000594726). Można się z nami kontaktować poprzez:

formularz kontaktowy:https://www.cnp-emag.pl/contacts/
adres e-mail:biuro@cnp-emag.pl
telefon kontaktowy:+48 32 258 33 98
Pisemnie na adres:ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice

Administratorem pozostałych danych zgodnie z kwestionariuszem jest:

Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Obowiązek informacyjny pod adresem:

https://www.navigatorcapital.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-dla-akcjonariuszy-spolek/

Kontakt do Administratora Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych

Kontakt do Administratora Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych biuro@cnp-emag.pl

Cel, kategorie i podstawa przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych i prawnych będących akcjonariuszami spółki Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A. m.in. w  tym w szczególności, w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, prowadzenia Księgi Akcyjnej oraz realizacji innych wymogów prawa spoczywających na Centrum Naukowo-Przemysłowe EMAG S.A.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Zgoda właściciela danych oraz art. 328(3) KSH, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288 ze zm.)

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

 1. Dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, serię i liczbę posiadanych akcji, adres e-mail i dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego za zgodą właściciela danych
 2. Dla osób prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru,

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Statut Spółki.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji oraz przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przewidzianego właściwymi przepisami prawa

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wypełnienia przepisu prawa);
 • prawo do sprzeciwu (o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wypełnienia przepisu prawa);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2.

Informacja o obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia uprawnień Akcjonariusza. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości egzekucji praw Akcjonariusza przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych następujących danych jest obowiązkowe:

 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania albo adres do doręczeń,
 • wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
 • adres poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Przetwarzanie w Państwie trzecim

Państwa dane nie będą przetwarzane na terenie Państwa trzeciego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top
Skip to content